Wyświetleń:

Statut Stowarzyszenia Klub Kibiców Niepełnosprawnych

Statut Stowarzyszenia
Klub Kibiców Niepełnosprawnych

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie „Klub Kibiców Niepełnosprawnych” zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 31 marca 2011 roku, zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „KKN”.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
 4. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 6. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 2

 1. Stowarzyszenie może używać odznak, znaków graficznych i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Stowarzyszenie może ustanawiać własne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i osobom prawnym.

§ 3

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw i działalności statutowej może zatrudniać pracowników.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 3. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszającą osoby niepełnosprawne oraz osoby wspierające aktywizację i funkcjonowanie środowiska osób niepełnosprawnych.

Rozdział II
CELE i SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 4

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju aktywności społecznej, sportowej, fizycznej, naukowej, kulturalnej, zawodowej i gospodarczej zarówno osób niepełnosprawnych, jak i innych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej oraz poprawa warunków codziennego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością na terenie naszego kraju.

§ 5

Równolegle z podstawowym celem działalności Stowarzyszenia określonym § 4 „KKN” realizuje także następujące cele:
 1. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach związanych z aktywnością tych osób, a w szczególności związaną ze sportem, rekreacją, turystyką i kulturą;
 2. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 3. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 4. działalność charytatywna;
 5. ochrona i promocja zdrowia;
 6. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 7. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 8. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 10. działalność związana z rozwojem: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 11. działalność związana z rozwojem wypoczynku i rekreacji dzieci, młodzieży i dorosłych;
 12. działalność związana z rozwojem wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 13. działalność związana z turystyką i krajoznawstwem;
 14. promocja i organizacja wolontariatu;
 15. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 16. działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

§ 6

Stowarzyszenie swoje cele realizuje między innymi poprzez następującą działalność nieodpłatną:
 1. organizację i umożliwianie udziału osobom niepełnosprawnym, ich rodzinie, asystentom, opiekunom i osobom wspierającym w imprezach: sportowych, rekreacyjnych, integracyjnych, rozrywkowych i kulturalnych odbywających się zarówno na terenie naszego kraju, jak i poza jego granicami;
 2. organizację wyjazdów o charakterze: integracyjnym, turystycznym, sportowym, integracyjnym, rozrywkowym, rekreacyjnym i kulturalnym dla osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży i seniorów;
 3. organizację zajęć, imprez, festynów, turniejów i zawodów o charakterze integracyjnym, sportowym i rekreacyjnym dla osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów;
 4. organizację rozmaitych form aktywności dla osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży i dorosłych i seniorów;
 5. pomoc społeczną oraz opiekę zdrowotną, rehabilitacyjną i opiekuńczą nad osobami niepełnosprawnymi i seniorami;
 6. promocję i prowadzenie kampanii informacyjnych i społecznych dotyczących aktywizacji i budowania pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych i innych;
 7. organizację zajęć o charakterze profilaktyczno-kompensacyjnym dla osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży;
 8. organizację konferencji, szkoleń, warsztatów, kursów i debat;
 9. wspieranie integracji europejskiej;
 10. promocję i rozwój aktywności obywatelskiej i umacnianie społeczeństwa obywatelskiego;
 11. aktywizację obywatelską, społeczną i zawodową przedstawicieli społeczności lokalnych, w szczególności grup zagrożonych dyskryminacją, marginalizacją i wykluczeniem społecznym;
 12. szkolenia dla wolontariuszy i promocję wolontariatu;
 13. szkolenia asystentów osobistych osób niepełnosprawnych i promocja rozwoju tego obszaru;
 14. propagowanie bezpiecznego uczestnictwa w imprezach sportowych i kulturalnych;
 15. promocja sportu i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży i dorosłych;
 16. organizację ruchu kibicowskiego osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
 17. pomoc i konsultacje w zakresie likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej;
 18. umożliwianie osobom niepełnosprawnym i chorym podejmowanie aktywności zawodowej;
 19. organizowanie i prowadzenie staży i praktyk;
 20. dystrybucja biletów i wejściówek na imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne - także masowe;
 21. organizowanie spotkań ze sportowcami, osobami publicznymi, artystami;
 22. wydawanie publikacji zwartych - książek, czasopism, gazet, wydawnictw, poradników i broszur;
 23. specjalistyczny przewóz osób niepełnosprawnych i innych;
 24. tworzenie, organizacja i prowadzenie grup wsparcia dla osób dotkniętych zagrożeniem wykluczenia społecznego - w tym głównie osób niepełnosprawnych;
 25. prowadzenie świetlicy środowiskowej wspierających aktywność osób dotkniętych zagrożeniem wykluczenia społecznego - w tym głównie osób niepełnosprawnych;
 26. współpraca z instytucjami o podobnych celach działania, w szczególności działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
 27. prowadzenie punktu informacji dla osób dotkniętych zagrożeniem wykluczenia społecznego - w tym głównie osób niepełnosprawnych.

§ 7

Stowarzyszenie swoje cele realizuje także poprzez następującą działalność odpłatną pożytku publicznego:
 1. organizację i umożliwianie udziału osobom niepełnosprawnym, ich rodzinie, asystentom, opiekunom i osobom wspierającym w imprezach: sportowych, rekreacyjnych, integracyjnych, rozrywkowych i kulturalnych odbywających się zarówno na terenie naszego kraju, jak i poza jego granicami;
 2. organizację wyjazdów o charakterze: integracyjnym, turystycznym, sportowym, integracyjnym, rozrywkowym, rekreacyjnym i kulturalnym dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin, asystentów, opiekunów i wolontariuszy;
 3. organizację zajęć, imprez, festynów, turniejów i zawodów o charakterze integracyjnym, sportowym i rekreacyjnym dla osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów;
 4. organizację rozmaitych form aktywności dla osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży i dorosłych i seniorów;
 5. pomoc społeczną oraz opiekę zdrowotną, rehabilitacyjną i opiekuńczą nad osobami niepełnosprawnymi i seniorami;
 6. promocję i prowadzenie kampanii informacyjnych i społecznych dotyczących aktywizacji i budowania pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych i innych;
 7. organizację zajęć o charakterze profilaktyczno-kompensacyjnym dla osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży;
 8. organizację konferencji, szkoleń, warsztatów, kursów i debat związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych, w szczególności środowiska osób niepełnosprawnych;
 9. promocję i rozwój aktywności obywatelskiej i umacnianie społeczeństwa obywatelskiego;
 10. aktywizację obywatelską, społeczną i zawodową przedstawicieli społeczności lokalnych, w szczególności grup zagrożonych dyskryminacją, marginalizacją i wykluczeniem społecznym;
 11. szkolenia dla wolontariuszy i promocję wolontariatu;
 12. szkolenia asystentów osobistych osób niepełnosprawnych i promocja rozwoju tego obszaru;
 13. promocja sportu i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży i dorosłych;
 14. organizację ruchu kibicowskiego osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
 15. pomoc i konsultacje w zakresie likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej;
 16. umożliwianie osobom niepełnosprawnym i chorym podejmowanie aktywności zawodowej;
 17. organizowanie i prowadzenie staży i praktyk dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 18. dystrybucja biletów i wejściówek na imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne - także masowe dedykowana osobom niepełnosprawnym;
 19. wydawanie publikacji zwartych - książek, czasopism, gazet, wydawnictw, poradników i broszur dedykowanych celom edukacyjnym;
 20. specjalistyczny przewóz osób niepełnosprawnych;
 21. tworzenie, organizacja i prowadzenie grup wsparcia dla osób dotkniętych zagrożeniem wykluczenia społecznego - w tym głównie osób niepełnosprawnych;
 22. prowadzenie świetlicy środowiskowej wspierających aktywność osób dotkniętych zagrożeniem wykluczenia społecznego - w tym głównie osób niepełnosprawnych;
 23. współpraca z instytucjami o podobnych celach działania, w szczególności działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
 24. prowadzenie punktu informacji dla osób dotkniętych zagrożeniem wykluczenia społecznego - w tym głównie osób niepełnosprawnych.

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

 1. Stowarzyszenie posiada członków:
  • zwyczajnych;
  • wspierających;
  • honorowych.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być wyłącznie osoba fizyczna, która:
  • złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację jednego z członków Stowarzyszenia;
  • zapozna się ze Statutem i zaakceptuje cele Stowarzyszenia;
  • wypełni poprawnie deklarację członkowską;
  • w terminie 30 dni od decyzji Zarządu Stowarzyszenia opłaci składkę członkowską za rok, w którym podjęta jest ta decyzja.
 3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 5. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 7. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek członka Zarządu lub co najmniej 3 członków Stowarzyszenia.

§ 9

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
  • korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
  • udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
  • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia;
  • korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do jego celów i zadań;
  • korzystania z pomieszczeń należących i użytkowanych przez Stowarzyszenie.
 2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów;
  • uczestniczenia w walnych zebraniach członków;
  • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
  • regularnego i terminowego opłacania składek ustalanych przez Zarząd;
  • dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
 3. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 5. Członkowie honorowi posiadają te same prawa i obowiązki co członkowie zwyczajni.

§ 10

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  • dobrowolnej rezygnacji w formie pisemnej złożonej Zarządowi;
  • wykluczenia przez Zarząd;
  • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
  • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 2. Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia w razie:
  • rażącego naruszenia Statutu lub regulaminów i uchwał Stowarzyszenia;
  • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia;
  • nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich.
 3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Zarządu. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków złożone w terminie 30 dni od otrzymania przez Członka uchwały na piśmie. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 11

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (dalej zwane „Walnym Zebraniem”);
  • Zarząd;
  • Komisja Rewizyjna.
 2. W ramach Stowarzyszenia funkcjonuje też stanowisku SKARBNIKA, wybieranego przez Walne Zebranie.
 3. Kadencja wszystkich władz trwa 4 (cztery) lata.
 4. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.
 5. Osobom, wchodzącym w skład poszczególnych organów stowarzyszenia, przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz do zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.

§ 12

Walne Zebranie Członków

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W skład Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi. Każdy z członków otrzymuje jeden mandat (jeden głos).
 3. Członkowie wspierający mogą brać udział w Walnym Zebraniu wyłącznie jako głos doradczy.
 4. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być:
  • Zwykłe (Sprawozdawcze);
  • Sprawozdawczo-wyborcze;
  • Nadzwyczajne.
 5. Zwykłe Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd co najmniej 1 (jeden) raz w roku kalendarzowym.
 6. Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd raz na 4 (cztery) lata w roku kalendarzowym.
 7. Zarząd powiadamia o terminie członków Stowarzyszenia przynajmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania poprzez pocztę elektroniczną, tradycyjną lub telefonicznie, podając termin i miejsce obrad.
 8. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, w głosowaniu jawnym.
 9. Zmiana Statutu wymaga zgody 2/3 członków obecnych na Walnym Zebraniu.
 10. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia w ciągu maksymalnie 1 miesiąca od jego otrzymania.
 11. Nadzwyczajne Zebranie Członków może być zwołane w każdej sprawie, którą wnioskodawca uzna za ważną dla Stowarzyszenia.
 12. Zasady Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia są takie same jak innych Walnych Zebrań.
 13. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
  • uchwalanie zmian statutu;
  • wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia i skarbnika;
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
  • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
  • rozpatrywanie wniosków dotyczących odmowy przyjęcia w poczet członków;
  • nadawanie honorowego członkostwa;
  • rozpoznanie i rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu;
  • rozpatrywanie innych spraw ujętych w porządku obrad;
  • konsultowanie wysokości składki członkowskiej;
  • podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń.

§ 13

Zarząd Stowarzyszenia

 1. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszenia.
 2. W skład Zarządu wchodzi od 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób.
 3. Zarząd składa się z:
  • Prezesa;
  • Wiceprezesa;
  • Członków Zarządu - od 1 do 3.
 4. Można zrezygnować z funkcji członka Zarządu w trakcie kadencji. W takiej sytuacji zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków, które decyduje o powołaniu nowego członka zarządu, bądź pozostawienia składu zarządu w zmniejszonej liczbie członków.
 5. Podstawowym zadaniem Zarządu jest realizacja zadań Stowarzyszenia wynikających ze Statutu oraz programów działania przyjmowanych przez Walne Zebranie.
 6. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  • Koordynacja działań Stowarzyszenia;
  • Uchwalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia;
  • Zwoływanie Walnych Zebrań Członków;
  • Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
  • Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
  • Sporządzanie rocznych bilansów oraz sprawozdań finansowych;
  • Sporządzanie rocznych i końcowych sprawozdań ze swej działalności oraz przedstawianie ich na Walnym Zebraniu;
  • Ustalanie wysokości składek członkowskich;
  • Zaciąganie zobowiązań w zakresie bieżącej działalności Stowarzyszenia;
  • Opracowywanie planów pracy Stowarzyszenia oraz ich przedkładanie na Walnym Zebraniu Członków;
  • Zatrudnianie pracowników na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło;
  • Podejmowanie innych działań zgodnych ze Statutem Stowarzyszenia;
  • Zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia.
  • Występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o nadanie honorowego członkostwa.
 7. Zarząd pracuje i podejmuje uchwały na posiedzeniach zwykłych lub nadzwyczajnych.
 8. Posiedzenia zwykłe Zarządu zwołuje Prezes w odstępach nie dłuższych niż trzy miesiące.
 9. Posiedzenia nadzwyczajne Prezes zwołuje na pisemny wniosek każdego z Członków Zarządu.
 10. Wszelkie uchwały Zarządu zapadają większością głosów Zarządu. W przypadku równego rozkładu głosów decydujący jest głos Prezesa.

§ 14

Ważność oświadczeń woli Zarządu

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia KKN, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub wspólna reprezentacja dwóch przedstawicieli Zarządu działających łącznie.

§ 15

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym, składającym się z 3 członków, spośród osób niebędących członkami Zarządu Stowarzyszenia.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi:
  • Przewodniczący;
  • Dwóch członków Komisji Rewizyjnej.
 3. O podziale funkcji w Komisji Rewizyjnej decyduje sama Komisja w terminie do trzech dni po Walnym Zebraniu poprzez uchwałę.
 4. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest prowadzenie merytorycznej i formalnej kontroli działalności finansowej Stowarzyszenia i wszystkich jego jednostek organizacyjnych.
 5. Komisja Rewizyjna bada również:
  • Przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów;
  • Realizację programów działania;
  • Poprawność prowadzenia całej dokumentacji Stowarzyszenia i wszystkich jego jednostek organizacyjnych.
 6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w ciągu roku i są zwoływane przez Przewodniczącego.
 7. Komisja Rewizyjna działa w formie uchwał.
 8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
 9. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą wziąć udział w każdym posiedzeniu władz Stowarzyszenia.
 10. W czasie wykonywania swych zadań poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp, w każdym czasie, do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.
 11. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych Komisja Rewizyjna występuje do Prezesa z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które należy zorganizować maksymalnie w ciągu 30 dni od daty dostarczenia wniosku.

§ 16

Wybór i odwołanie władz Stowarzyszenia

 1. Kandydaci do władz Stowarzyszenia powinni się zgłosić co najmniej 7 dni przed Walnym Zebraniem Członków Sprawozdawczo-Wyborczym.
 2. Kandydaci do władz muszą być członkami Stowarzyszenia przynajmniej 2 lata.
 3. Wyboru władz Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie.
 4. Odwołania władz Stowarzyszenia (w całości lub pojedynczych przedstawicieli) dokonuje Walne Zebranie na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarządu lub połowy członków Stowarzyszenia.
 5. Zarząd ma obowiązek zwołania w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku dotyczącego odwołania władz Nadzwyczajnego Zebrania Członków.

§ 17

Podejmowanie uchwał przez władze Stowarzyszenia

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 18

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  • składki członkowskie;
  • darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu;
  • dotacje, subwencje, udziały, lokaty;
  • ofiarność publiczna.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 4. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz pokrycia jego niezbędnych kosztów.
 5. Umowy i pełnomocnictwa oraz inne oświadczenia woli, które pociągają zobowiązania majątkowe, wymagają podpisu prezesa Zarządu.
 6. W ramach obowiązujących przepisów prawa Zarząd może prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem, że dochody z tej działalności przeznaczane są w całości na realizację celów statutowych.

Rozdział VI
ZMIANY W STATUCIE I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 19

 1. Nowy Statut lub zmiany Statutu uchwala Walne Zebranie większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zebranie większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 3/4 uprawnionych do głosowania.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy prawa o stowarzyszeniach.
 5. W sprawach nieuregulowanych Statutem i przepisami Prawa o Stowarzyszeniach, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZEBRANIA
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KKN 2015

SEKRETARZ WALNEGO ZEBRANIA
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KKN 2015

Tekst jednolity na dzień 04.02.2015r.

Do pobrania: Statut Stowarzyszenia KKN.pdf

 

 • udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych
 • kampanie informacyjne i konferencje
 • aktywizacja społeczno-zawodowa
 • warsztaty i spotkania w szkołach
 • promocja turystyki edukacyjnej bez barier
 • szkolenia dla wolontariuszy i asystentów
 • udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych
 • promowanie pozytywnych wzorców kibicowania
 • wycieczki dla dzieci
 • przełamywanie barier

Dołącz do nas

Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych

Partnerzy