Wyświetleń:

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Klub Kibiców Niepełnosprawnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Klubu Kibiców Niepełnosprawnych.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2008-10-28. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-04-05.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

 • Część zdjęć nie posiada tekstu alternatywnego
 • Materiały multimedialne nie posiadają napisów i audiodeskrypcji
 • Dokumenty pdf występują w formie skanów

Wyłączenia:

Filmy, zdjęcia, dokumenty pdf, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Klub Kibiców Niepełnosprawnych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt poprzez e-mail: biuro@kkn.wroclaw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 602117043. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Federacji Kibiców Niepełnosprawnych mieści się na Szewskiej 66/67A w siedzibie projektu Kibice Razem.

Biuro mieści się na poziomie 0 bez schodów.

Osoby poruszające się na wózkach mogą swobodnie wjechać do biura.

Przed biurem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W biurze nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Nie ma ograniczeń dotyczących wstępu do biura z psem asystującym.

W biurze nie ma tłumacza języka migowego. Zapotrzebowanie na tłumacza należy zgłaszać mailowo - biuro@kkn.wroclaw.pl lub telefonicznie - 792 93 00 94.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Klub Kibiców Niepełnosprawnych nie posiada aplikacji mobilnych.

 • udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych
 • kampanie informacyjne i konferencje
 • aktywizacja społeczno-zawodowa
 • warsztaty i spotkania w szkołach
 • promocja turystyki edukacyjnej bez barier
 • szkolenia dla wolontariuszy i asystentów
 • udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych
 • promowanie pozytywnych wzorców kibicowania
 • wycieczki dla dzieci
 • przełamywanie barier

Dołącz do nas

Partnerzy